Bóg jest sprawiedliwością, ks. Edward Staniek


Pieśń
Czego chcesz od nas, Panie

Panie, wyznajemy, że jesteś sprawiedliwym sędzią, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Świadomi odpowiedzialności za swoje czyny, radujemy się, czekając na nagrodę za każdy dobry czyn. Sam zapewniłeś, że u Ciebie nawet kubek wody podany drugiemu nie zostanie bez nagrody.

Dziękujemy Ci, Panie, za tę mobilizującą motywację. Dziękujemy za dobroć naszych serc i rąk. Dziękujemy za dobroć ludzi świadczoną nam przez całe życie. Tak wiele zawdzięczamy innym. Tak wiele dobra od nich otrzymaliśmy i otrzymujemy. Niech Twoja sprawiedliwość nagrodzi ich dobre serca.

Przed Twoją sprawiedliwością wspominamy również nasze grzechy, nasze postępowanie niesprawiedliwe wobec Ciebie i wobec ludzi. Wiemy, że po sprawiedliwości za każdy zły czyn czeka nas kara. Jedni z nas dzięki dobrej woli i umiłowaniu Ciebie przechodzą przez życie, nie popełniając grzechów ciężkich, nie potrafią jednak ustrzec się grzechów powszednich i są świadomi odpowiedzialności za nie przed Twym trybunałem. Inni są świadomi wielości swych grzechów, bo stały się ich codziennym chlebem.

Sprawiedliwy Sędzio, błagamy Cię o łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników; spraw, niech skorzystają z czasu Twego miłosierdzia i wejdą na drogę uczciwości.

Pieśń Z tej biednej ziemi

Panie obecny w Najświętszym Sakramencie, objawiający swą miłość i dobroć, ukrywający swój majestat sędziego, wejrzyj na nas i udziel nam daru bojaźni Pańskiej. Niech świadomość Twojej sprawiedliwości będzie dla nas wezwaniem do życia z dala od grzechu. Niech Twoja cierpliwość czekająca na nasze nawrócenie będzie wezwaniem do naszej cierpliwości wobec tych, którzy nas krzywdzą.

Żyjemy w świecie niesprawiedliwości. Tak wielu ludzi prawych cierpi z powodu niesprawiedliwych układów społecznych, gospodarczych, politycznych. Tak często prawo jest po stronie przestępcy, a nie skrzywdzonego. Spoglądasz na to, Panie, a my spoglądamy na Ciebie z głęboką wiarą, że wcześniej czy później sprawiedliwości stanie się zadość.

Nie czekamy na zemstę, bo tę zostawiamy Twojej kryształowej sprawiedliwości. Czekamy jednak na sprawiedliwe wynagrodzenie wyrządzonej ludziom prawym krzywdy. Czekamy na pełną sprawiedliwość. Skoro jesteś sprawiedliwym sędzią, krzywda w Twoich wyrokach zostanie wynagrodzona.

Pieśń Nie opuszczaj nas

Pomnij, Panie, na rzesze emerytów, rencistów, których okradano przez całe życie, gdy uczciwie pracowali, i okrada się ich nadal, dając głodowe emerytury i renty.

Pomnij, Panie, na bezrobotnych, którzy chcą pracować, a nie mają gdzie, bo ci, którzy są odpowiedzialni za stanowiska pracy, cieszą się, że je mają, a o innych nie dbają.

Pomnij, sprawiedliwy Panie, na ludzi, którzy nieuczciwymi drogami zdobyli i zdobywają wielkie pieniądze, nie licząc się z Twoim prawem.

Pomnij, sprawiedliwy Panie, na tych, którzy uciekają od odpowiedzialności, mając po swojej stronie adwokatów i sędziów.

Niech Twoja sprawiedliwość okaże swój blask, wobec którego drżą aniołowie. Niech sprawiedliwi zaświecą jak gwiazdy na niebie, a niesprawiedliwi poniosą odpowiedzialność za swoje czyny.

Pieśń Kochajmy Pana

Panie, Twoja sprawiedliwość jest gwarancją Twojego słowa. Każda obietnica, którą przekazałeś, będzie realizowana. Błogosławieni, o których mówisz w Ewangelii, będą prawdziwie szczęśliwi. „Biada wam”, wygłoszone pod adresem nieuczciwych, zamieni się w cierpienie z powodu ich niesprawiedliwości.

O moc dla prześladowanych – prosimy Cię, sprawiedliwy Panie.
O wsparcie dla żyjących na granicy nędzy –
O otarcie łez dla płaczących –
O miłosierdzie dla miłosiernych –
O oglądanie Boga dla czystych sercem –
O chleb dla głodnych –
O przyjaciół dla samotnych –
O życzliwych lekarzy dla chorych –
O anioła pokoju dla umierających –

Pomnij, sprawiedliwy Panie, na morze krzywd, które rozlewa się po tej ziemi, i spraw, by cierpiący wytrwali w doświadczeniu przy Tobie i w nagrodę mieli udział w szczęściu wiecznym. Amen.