Cytaty, myśli, aforyzmy


Ten, kto
się wspina, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna.
(św. Grzegorz z Nyssy)

Kościół jest naszym wspólnym domem. Tu są złożone i przechowywane nasze dary, z tym miejscem łączą się wszystkie nasze nadzieje.
(św. Jan Chryzostom)

Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.
(św. Jan Maria Vianney)

Jedynie miłość porusza członki Kościoła. Gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi.
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i nieskończonym morzem.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Świętość nie jest luksusem dostępnym tylko dla niewielu. Jest to zwykły obowiązek dla mnie i dla ciebie. Świętość jest zwykłą akceptacją woli Boga, wyrażoną z szerokim uśmiechem.
(św. Teresa z Kalkuty)

Nie czekajcie, aż będziecie starzy, by wyruszyć na drogę świętości, świętość jest zawsze młoda, tak jak wiecznie młody jest Bóg.
(św. Jan Paweł II)

Kto chce się stać kamieniem w jakiejś całości i dla tej całości, musi pozwolić się z tą całością związać. Nie może już robić po prostu tego, co mu się podoba, co mu przyjdzie na myśl i wyda się korzystne. Nie może po prostu iść tam, gdzie zechce. Musi zgodzić się z tym, że inny opasze go i poprowadzi, dokąd on nie chce.
(Benedykt XVI)

Kościół jest wspólnotą, która słucha słowa Bożego i je głosi. Kościół nie żyje samym sobą, lecz Ewangelią, z której zawsze i wciąż na nowo czerpie wskazania na dalszą drogę. Tylko ten, kto słucha słowa Bożego, może stać się później jego głosicielem, te słowa powinien wziąć sobie do serca i odnieść do siebie każdy chrześcijanin. Nie ma on nauczać swej własnej mądrości, lecz mądrości Bożej, która światu często wydaje się głupstwem (por. 1 Kor 1,23).
(Benedykt XVI)

W misji Apostołów jest pewien element nieprzekazywalny: są oni wybranymi świadkami Zmartwychwstania i fundamentami Kościoła. Jest jednak także pewien element stały ich misji. Chrystus obiecał im, że pozostanie z nimi aż do skończenia świata (por. Mt 28,20).
(KKK 860)

Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej (por. 2 Tm 4). Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw.
(KKK 2015)