Cytaty, myśli, aforyzmy


Upadając i podnosząc się, nauczyłam się iść pod górę.
(św. Teresa z Avili)

Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.
(Ernest Hemingway)

W głębi serca tkwi korzeń wielkiego dobra i, niestety, wszelkiego zła. To tam musi dokonać się nawrócenie lub metanoia, to znaczy zmiana kierunku, mentalności, życiowego wyboru.
(Paweł VI)

Wielkie dzieło nawrócenia świata rozpoczyna się od małych nieraz wysiłków, od budowania zgody w naszych rodzinach, parafiach, w środowiskach pracy.
(ks. Jan Twardowski)

Całe życie musisz się nawracać. Wciąż musisz się nawracać. Od wszystkiego, co w tobie złe. Od twojej pazerności, chciwości i interesowności. Od twojego lenistwa, tracenia czasu, od wygodnictwa. Więc ciągle musisz się nawracać, bo wciąż w tobie jest to wszystko.
(ks. Mieczysław Maliński)

(…) słyszymy głos Jana Chrzciciela – proroka posłanego przez Boga, aby przygotował nadejście Mesjasza. Pojawia się on na pustyni judzkiej i słowami dawnego proroctwa Izajasza wzywa: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. To wołanie rozbrzmiewa przez wieki i dociera do nas, zachowując niezwykłą aktualność. Prostujcie ścieżki dla Niego. Aby spotkać się z naszym Odkupicielem, musimy się nawrócić, to znaczy wyjść Mu naprzeciw z radosną wiarą, porzucając mentalność i styl życia, które nie pozwalają nam w pełni naśladować Chrystusa. Ten wysiłek nawrócenia znajduje oparcie w przekonaniu, że Bóg jest zawsze wierny, mimo wszelkiego zła, jakie dostrzegamy w sobie i wokół nas. Oto dlaczego Adwent jest czasem oczekiwania i nadziei.
(św. Jan Paweł II)

(…) cały Kościół pielgrzymujący po świecie wychodzi duchowo na spotkanie oczekiwanego Mesjasza. Bóg jest Tym, który przychodzi: przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa; nadal przychodzi w sakramentach Kościoła i w każdym człowieku, który prosi nas o pomoc; przyjdzie w chwale na końcu czasów. Dlatego Adwent jest czasem czujnego i czynnego oczekiwania, ożywionego miłością i nadzieją, które wyrażają się w uwielbieniu i modlitwie błagalnej oraz w konkretnych dziełach braterskiej miłości.
(św. Jan Paweł II)

Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia: jest drogą.
(Benedykt XVI)