Jezus wywyższony, ks. Tadeusz Mrowiec


Pieśń Zbliżam się w pokorze (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, z pokorą klękamy przed Sakramentem Twojej obecności. Uwielbiamy Cię, Panie, za ofiarę Twego życia na krzyżu i adorujemy w tajemnicy wywyższenia, czyli powstania z martwych i wniebowstąpienia. W dzisiejszej modlitwie poprowadzi nas św. Paweł słowami hymnu o Twoim uniżeniu i wywyższeniu na prawicę Ojca (por. Flp 2,5-11).

„Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi...”

Odwieczny Synu Boży, z wysokości niebios zlitowałeś się nad naszym losem. Dobrze wiedziałeś, że nasze odejście od Boga i Jego praw jest źródłem coraz większego zła, cierpienia i prowadzi do duchowej śmierci. Dlatego w boskiej wolności postanowiłeś przyjąć naszą ludzką naturę, aby uwolnić ją od grzechu i wprowadzić na drogę wiecznego życia. Co skłoniło Cię, Panie, do takiego uniżenia i ogołocenia? Sam dajesz nam odpowiedź: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał...”. ToTwoja miłość, Panie. Objawiasz ją, stając się człowiekiem. Wskazujesz nam drogę jej wyrażania, stając się sługą. Ukazujesz niepojęte możliwości miłowania, uniżając się we wszystkim, co ludzkie, aż po przyjęcie śmierci. Pozostawiasz nam znak miłości największej, oddając za nas życie na krzyżu.

„A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”.

Jezu Chryste, Twoje dzieło odkupienia, śmierć i zmartwychwstanie, jest dla nas źródłem mądrości i miłości. Prosimy Cię wspólnie: Udziel nam łaski, Odkupicielu:
– abyśmy potrafili czerpać z Twojego uniżenia – Udziel nam łaski, Odkupicielu.
– abyśmy ze względu na bliźnich wybierali to, co jest trudniejsze –
– abyśmy potrafili wziąć na siebie obowiązek brata i siostry –
– abyśmy chętnie służyli innym –
– aby służba była naszą chwałą –
– abyśmy odkrywali piękno posłuszeństwa Twoim poleceniom –
– abyśmy w cierpieniu i śmierci widzieli drogę do wieczności –
– abyśmy w Twoim krzyżu widzieli znak największej miłości –

Pieśń Zbliżam się w pokorze (zw. III i IV)

„Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano...”

Jezu Chryste, wraz z całym stworzeniem adorujemy Cię jako Pana i Boga. Dzięki Twemu dziełu odkupienia wszystko będzie istnieć odnowione. Każda istota klęka przed Tobą z wdzięcznością za ocalone istnienie. Każdy człowiek uznaje Twoje panowanie, gdyż ono zaprowadza pokój, sprawiedliwość i miłość. Dlatego wraz z całym światem wyznajemy: Bądź uwielbiony, nasz Panie i Boże:
– za uwolnienie nas od grzechu – Bądź uwielbiony, nasz Panie i Boże.
– za pokonanie Szatana i śmierci –
– za darowanie nam życia wiecznego –
– za odnowienie całego stworzenia –
– za obudzenie nadziei zmartwychwstania –
– za otwarcie nam drogi do nieba –
– za zaproszenie do chwały Ojca –