Środowisko religijne, ks. Edward Staniek


Pieśń Gdzie miłość wzajemna

Przychodzimy z uwielbieniem i dziękczynieniem do Ciebie, Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie. Spójrz na nas zgromadzonych w Twoje imię i pobłogosław czas naszego spotkania z Tobą.

Pragniemy dziękować Ci za nasze środowisko wiary, które jest Twoim dziełem. Zgromadziłeś nas w jednym Duchu, abyśmy sobie wzajemnie pomagali i byli świadkami wiary we współczesnym świecie. Panie, my wiemy, że nie ma życia bez środowiska. Ono testuje życie i likwiduje wszelkie jego formy, które nie posiadają szans przetrwania i rozwoju, ono też zabiega o taką symbiozę wszystkiego, co żyje, by ubogacając innych, samo coraz bardziej się doskonaliło.

Tak jest w świecie przyrody. Tak jest w świecie ducha. Środowisko jest warunkiem życia. Spójrz na nas, Panie. Tworzymy środowisko ludzi wierzących, ludzi dobrej woli. Gromadzimy się na Mszy Świętej w każdą niedzielę, by umocnić wiarę i wzajemną miłość. W tym środowisku jest miejsce dla każdego. Dla dziecka poczętego i narodzonego, dla człowieka w sile wieku i dla tego, który odchodzi, bo siły z niego wyciekają. Jest miejsce dla świętych i dla grzeszników, dla ludzi modlitwy i ludzi czynu, dla ludzi walki i ludzi pokoju. Panie, Ty jeden znasz serce każdego z nas, uczyń z tych serc jedno wielkie serce bijące na chwałę Twoją i Twego Ojca.

Pieśń Niech dziś z naszych serc

Dziękujemy Ci, Panie, za wspólnotę parafialną. Za księży, którzy czuwają nad naszym życiem religijno-moralnym. Dziękujemy za rodziny, w których uczymy się miłości i odpowiedzialności. Dziękujemy Ci, Panie, za szkołę, w której dzieci przygotowują się do życia społecznego. Dziękujemy za tych, którzy troszczą się o chleb powszedni, za wszystkich organizujących życie w parafii. Dziękujemy za instytucje społeczne, które odpowiadają za setki różnych wymiarów naszego życia – za prąd elektryczny, za jakość dróg i ulic, za kanalizację, za dostawę gazu i wody do naszych mieszkań. Dziękujemy za tę codzienną współpracę, w której jeden żyje dla wszystkich, a wszyscy dla jednego. Dziękujemy Ci, Panie, za dobro, które nieustannie promieniuje z naszych serc i decyduje o atmosferze zaufania i wzajemnej życzliwości.

Pieśń Pobłogosław, Jezu drogi

Panie, Ty jesteś Twórcą środowiska religijnego. Ty też wzywasz nas, byśmy współpracowali z Tobą w jego tworzeniu. Środowisko trzeba nieustannie budować, a kto tego nie czyni, już je niszczy. Staje się bowiem obcym ciałem, które chce brać, a nie chce dawać.

Msza Święta jest czasem budowania środowiska. Jest czasem dostrzegania jego potrzeb. Jest czasem wezwania do wzajemnej pomocy i do współpracy.

Przepraszamy Cię, Panie, za takie dni, w których zabrakło naszego wkładu w budowę środowiska. Przepraszamy za tych braci, których nie ma już przy ołtarzu. Oni świadomie wyłączyli się z budowy naszego środowiska. Na nich już nie można liczyć. Niech ich nieobecność będzie wezwaniem do tym gorliwszych zabiegów o naszą jedność, współpracę i współżycie.

Błogosław nam i dziełom, które podejmujemy. Otwórz nasze oczy na potrzebujących pomocy. Udziel światła i daru współpracy tam, gdzie jest potrzebne nasze zaangażowanie. Pomóż nam zaradzić wszystkim potrzebom, tak byśmy w codziennym życiu tworzyli jedną zwartą rodzinę, z której my i Ty, Panie, będziemy dumni.

Pieśń Serce Zbawiciela

Panie, nasze środowisko religijne jest cząstką Kościoła. Błogosław nam, abyśmy żyjąc według Ewangelii, mogli ubogacać cały Kościół.

O błogosławieństwo dla dzieci w naszej parafii – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
O błogosławieństwo dla ludzi chorych –
O siłę potrzebną dla pracujących –
O zdrowie dla wszystkich parafian –
O mądrość dla wychowawców –
O błogosławieństwo dla ludzi samotnych –
O nawrócenie grzeszników –
O błogosławieństwo dla szkoły –
O to, by nie było wśród nas głodnych –
O jedność w parafii –
O mocną wiarę –

Ojcze nieskończenie dobry, przyjmij prośby, które zanosimy do Ciebie, ufni, że zostaniemy wysłuchani. Przez Chrystusa, Syna Twojego. Amen.