Weźmijcie Ducha Świętego, ks. Tadeusz Mrowiec

 

Pieśń O Stworzycielu, Duchu, przyjdź (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą w szczególnym dniu. Po pięćdziesięciu dniach od Twego zmartwychwstania dzisiaj wypełnia się Twoja obietnica zesłania Ducha Świętego. Podczas ostatniej wieczerzy powiedziałeś do apostołów, że potrzebne jest Twoje odejście do Ojca, aby od Niego posłać na ziemię Ducha Pocieszyciela. Z niezgłębionej miłości Ojca i Syna wypływa dar Ducha, którego udzielasz wszystkim wierzącym. Po zmartwychwstaniu również w Wieczerniku zsyłasz apostołom tchnienie Ducha: „Weźmijcie Ducha Świętego”.

Panie Jezu, Synu Boży, już prorok Izajasz zapowiadał siedmioraki dar Ducha Bożego dla wybranego Mesjasza. Przyjmując od Jana chrzest w nurtach Jordanu, ukazałeś wszystkim sposób otwarcia się na dar Ducha Bożego, a w Nazarecie, kiedy wszyscy zachwycali się mądrością i mocą Twego słowa, dałeś świadectwo, że to sprawia w Tobie Duch Pana. Za Twoim przykładem, Jezu, chcemy dzisiaj szczególnie otwierać się na dar Twego Ducha.

Pieśń O Stworzycielu, Duchu, przyjdź (zw. III i IV)

Panie Jezu Chryste, w sakramencie chrztu świętego dałeś nam zadatek Ducha Świętego, w sakramencie bierzmowania z większą hojnością udzielasz go naszym duszom, a w każdej Komunii Świętej pomnażasz Jego łaskę. Tak bardzo potrzeba nam w codziennym życiu siedmiorakiej łaski Twego Ducha, dlatego usilnie prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas potrzebuje mądrości, z wielu bowiem stron zagraża nam głupota. Dar mądrości pozwala patrzeć na świat i nasze życie oczami Twego Ducha, zatem prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas potrzebuje rozumu. Współczesność „cierpi na brak myśli”. Dar rozumu pozwala poznawać i rozwijać wiedzę w duchu prawd wiary objawionych przez Ducha Świętego, dlatego prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas nieraz czuje się zagubiony na drogach szybko postępującego życia. Niektóre błędy może uzdrowić tylko Boże miłosierdzie. Wobec codziennie czekających nas decyzji i wyborów prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas często jest bezradny wobec przemocy i destrukcji zła. Brakuje nam odwagi w dobrym i wytrwałości wobec przeciwności znoszonych dla Twojej Ewangelii, dlatego pokornie prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas doświadcza nowych wyzwań i zadań. Niekiedy jesteśmy zaskoczeni nowymi sytuacjami, postawami ludzi, nieznanymi dotąd propozycjami. Wobec pewnego zamieszania i manipulacji chcemy nowe doświadczenia przeżyć w duchu chrześcijańskiej wiary, dlatego prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas, Jezu, może się oddalać od Boga, wchodzić w układy przeciwne Bożemu prawu, zapominać o spotkaniu i rozmowie z Tobą nawet w niedzielę. Tylko Twój Ojciec w niebie wie, czego nam naprawdę potrzeba. Aby nie zapominać o modlitwie do Ojca, prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Każdy z nas się lęka, czasem nawet kolejnego dnia. Wobec ogromu propozycji i wyzwań brakuje nam zwykłej ufności w to, że to Bóg ostatecznie wszystkim kieruje i wszystkich wezwie do odpowiedzialności za dar życia. Abyśmy nie lękali się świata i życia, ale żyli pod Twoim spojrzeniem, Panie, prosimy: Udziel nam, Panie, Twego Ducha. [powtarzamy]

Pieśń O Stworzycielu, Duchu, przyjdź (zw. V i VII)